About Kokikai

You can find more information about Kokikai through the following links.

About Kokikai

About Shuji Maruyama Sensei, Founder of Kokikai Aikido

Other Kokikai Dojos